Chia Yu Yang

PROFILE

1990/08/19
Taiwan, Taipei
https://www.facebook.com/chiayu.yang.509